DATA is the new oil.

May 2, 2020 1 min read
DATA is the new oil.

SHiFT Your Future Live EP 4: DATA is the new oil.

เมื่อเทคโนโลยีโตเร็ว ข้อมูลต้องโตตาม

DATA is the new oil อาจเป็นประโยคที่คุ้นหูสำหรับใครหลายๆคน

แขกรับเชิญจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก กล้า ตั้งสุวรรณ CEO Wisesight เป็นผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในประเทศไทย ที่นำข้อมูลบนโซเชียล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และปลดล็อคศักยภาพของข้อมูลดิบจนกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับแบรนด์และเอเจนซี่ในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรม

พร้อมแขกรับเชิญคนที่สองคือ สุธีร์พันธุ์ สักรวัตร EVP marketing function SCB ซึ่งนอกเหนือจากมุมมองของผู้ให้บริการด้านข้อมูลอย่างคุณกล้าแล้ว เรามาฟังอีกมุมจากผู้ที่ใช้บริการข้อมูลอย่างฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์บ้าง ว่ามีการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ยังไง จะ sexy ขนาดไหน 

เราจะมาเรียนรู้กันว่า DATA ทำอะไรได้บ้าง 

ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.