สมัครงาน SHiFT

SHiFT เป็นแพลตฟอร์ตการศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรและคอนเทนต์ เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะอนาคต กำลังเปิดรับทีมงานที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในหลายตำแหน่ง

ตัวอย่างหลักสูตรที่ทาง SHiFT ทำ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้สมัคร

ตัวอย่างหลักสูตรของ Shift Your Future “Designing Your Work Life” 
Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.